Všeobecné podmínky exportní přepravy kontejnerů

 

Datum poslední aktualizace: 1.1.2020

 

Pracujeme na základě Všeobecných zasilatelských podmínek Svazu spedice a logistiky ČR, vydání 2014. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást zasílatelské smlouvy a závazným způsobem upravují vztahy mezi zasílatelem a příkazcem při obstarání přepravy zásilek v mezinárodní nebo tuzemské přepravy. Níže uvedená ustanovení jsou doplňujícími a zpřesňujícími podmínkami pro daný typ přepravy.

Uzavřením zasílatelské smlouvy dochází dle souhlasné vůle smluvních stran k dohodě na znění těchto

obchodních podmínek tak, jak je dále uvedeno. Příkazce se před uzavřením zasílatelské smlouvy plně seznámil s obsahem a zněním obchodních podmínek a bez výhrad tyto obchodní podmínky akceptuje. Naše služby jsou dále poskytovány v souladu se současnými podmínkami platnými pro přepravu, manipulaci a skladování

zásilek, a s ustanoveními přepravních dokumentů vydanými námořními dopravci, a předpisy rejdařů či přístavních společností, námi najatých či kontrahovaných.

 

Pokud není v cenové nabídce exportní přepravy kontejnerových zásilek uvedeno jinak:

 

 1. Tarify jsou vždy kalkulovány na bázi cen za nejkratší cestu. V případě celního řízení v jiném místě, než bylo uvedeno v nabídce, bude cena určena dle celkově ujeté trasy od výchozího terminálu bez ohledu na to, zda to je místo nakládky nebo clení. Multistop, kterým se rozumí 2 nebo více míst nakládky nebo proclení, které nejsou na přímé trase jako nejvzdálenější místo rovněž podléhá speciální ceně. I v

případě požadavku zákazníka na jízdu jinou než přímou trasou budou vícenáklady vyúčtovány v

příslušné faktuře. Pro všechny výše uvedené případy je nutné dohodnout cenu ještě před započetím přepravy nebo ihned poté, kdy vešly nové skutečnosti ve známost.

 

 1. Odesílatel má za povinnost zkontrolovat, zda-li je přistavený kontejner způsobilý k přepravě, zejména pak zkontrolovat čistotu uvnitř kontejneru a nevykazuje-li kontejner viditelné poškození (díry v

kontejneru, nadměrná rez atd.). Vykazuje-li kontejner viditelné vady, má odesilatel právo nakládku do takového kontejneru odmítnout a vyžádat si přistavení nového a k přepravě vyhovujícího kontejneru. Nakládkou zboží potvrzuje odesílatel způsobilost kontejneru k přepravě.

 

 1. V ceně je zahrnuta volná čekací doba 4 hodin od první přístavby k nakládce/celnímu řízení. Do volné doby se nezapočítává doba nutná k přejezdům mezi jednotlivými místy nakládek a popřípadě místem zaclení . Po uplynutí této doby se účtuje poplatek 25 EUR + DPH za každou započatou hodinu. Odesílatel je povinen potvrdit řidiči dobu čekaní na přepravní doklad.

 

 1. Ložené kontejnery musí být vždy opatřeny plombou (uzávěrem), přičemž číslo plomby musí být

uvedeno v celních dokladech a na přepravním listě. Pokud není toto číslo uvedeno, BDP-Wakestone nezodpovídá za zdržení při celním odbavení a za obsah kontejneru. Povinností odesilatele je po

ukončení nakládky / celních úkonů uzavřít kontejner příslušnou plombou, tuto činnost neprovádí řidič.

V případě, že odesílatel není schopen zabezpečit zavěšení plomby, je nutné objednání této služby písemně uvést v objednávce přepravy za předpokladu, že řidič ani BDP-Wakestone nezodpovídá za obsah kontejneru. Dodání plomby k nakládce je v takovém případě zdarma.

 

 1. Odesílatel je povinen deklarovat ověřenou hmotnost kontejnerů (VGM). BDP-Wakestone může zajistit vážení kontejnerů na základě požadavku v objednávce, za které si účtuje poplatek 50 EUR. Pokud si VGM zajišťuje zákazník sám, musí dodat podepsané zplnomocnění (Evidence of Empowerment -EoE), případně před každou přepravou doplnit a podepsat formulář, který zpracovatel vygeneruje z E.stone.

 

 1. V případě prokázaného přetížení při převážení kontejneru na depech operátora v ČR/SR, bude cena přepravy upravena podle skutečné váhové kategorie, navíc budou účtovány přímé náklady spojené s kontrolním vážením ve výši EUR 80,-/kontejner. S ohledem na bezpečnost může být extrémně

přetížený kontejner až zastaven a nepřipuštěn k další přepravě. Navíc bude dále účtována sankce ve výši EUR 200,-, a to při přetížení proti deklarované hmotnosti o více než 2 tuny, v případě přetížení o více než 4 tuny bude účtováno EUR 500,- za každý zjištěný případ. V případě opakování bude účtovaná sankce dvojnásobná, posléze dané zásilky nebudou vůbec přijímány k přepravě. Případné pokuty za

 

přetížení kontejnerů (překročení celkové hmotnosti silniční soupravy nebo nápravových tlaků), zjištěné vážením silničních souprav, budou přeúčtovány v plné výši.

 

 1. Odesílatel odpovídá za obsah a stav zboží v kontejneru, jeho nakládku a dostatečné upevnění proti

pohybu.

 

 1. Cena zahrnuje vystavení Z/B Nummer v Hamburku a BHT v Bremerhavenu.

 

 1. Objednanou nakládku je možné bez poplatku stornovat do 00 hodin v poslední pracovní den před objednanou nakládkou. Při pozdějším stornování přepravy bude účtován STORNO poplatek ve výši eur 210/kontejner.

 

 1. Marné jízdy jsou účtovány individuálně dle skutečných nákladů.

 

 1. Mimořádné manipulace na depu, vyvolané změnou dispozic apod. 20´ kont. EUR 50,00/manipulace

40´ kont. EUR 50,00 /manipulace

 

 1. 20´ kontejnery, jejichž hmotnost je vyšší než 20 t nemohou být přepravovány na krátkém 20 návěsu.

 

 1. Pro váhové kategorie je nutno připočíst k udávané váze nákladu váhu kontejneru: 20´ kontejner = 2500 kg

40´ kontejner = 4000kgs 40´HC kontejner = 4000 kg

Rozhodnou a závaznou hmotností nákladu se rozumí hmotnost doložená doklady o vážení kontejneru, popřípadě hmotnost uvedená v celních dokladech. Nejsou-li BDP-WAKESTONE k dispozici, pak

hmotnost uvedená v objednávce přepravy

 

 1. Příplatky za nebezpečné zboží jakož i za přepravy tabáku, alkoholu, zbraní a podobně budou řešeny

individuálně (včetně podlimitního a omezeného množství), pokud není zboží z přepravy vyloučeno jako vysoce rizikové nebezpečné zboží.

 

 1. Při přepravách nebezpečného zboží je odesílatel odpovědný za kompletní a správně vystavenou dokumentaci a opatření kontejneru správnými nálepkami na správných místech. Nálepky musí být v takové kvalitě, aby na kontejneru vydržely po celu dobu přepravy. Při přepravách nebezpečného

zboží je nutno brát v úvahu, že volné doby na depech v ČR i přístavech jsou velmi krátké a pokud dojde k vícevýlohám, kterým nebylo možné zabránit, budou tyto poplatky přeúčtovány v plné výši dle skutečných prokázaných nákladů

 

 1. Přepravy teplotně kontrolovaného zboží v chladících (reefer) kontejnerech jsou zpravidla zajišťovány tak, že se kontejner po nakládce připojí na elektřinu na terminálu, přeprava vlakem je bez aktivního chlazení a kontejner je opět zapojen až po příjezdu na terminál v přístavu. Pokud je vyžadován

teplotně nepřerušený teplotní řetězec, je nutno na tento fakt upozornit předem. Při přepravách

teplotně kontrolovaného zboží je nutno brát v úvahu, že volné doby na depech v ČR i přístavech jsou extrémně krátké a pokud dojde k vícevýlohám, kterým nebylo možné zabránit, budou tyto poplatky přeúčtovány v plné výši dle skutečných prokázaných nákladů

 

 1. Uplatnění reklamace, pokud je pojištění zprostředkováno naší společností, nebo uplatnění reklamace z odpovědnosti dopravce bude řešeno pro škody přesahující minimální plnění ve výši CZK 1000, a to z důvodu administrativních nákladů převyšujících tuto částku.

 

 1. Pokud není dohodnuto jinak, fakturace našich služeb je prováděna v měně dle cenové nabídky.

 

 1. Používáme fixní měsíční měnový kurz vyhlašovaný ČNB první pracovní den v měsíci platný od následujícího dne až do vyhlášení kurzu nového.

Podmínky pro exportní přepravu kontejnerů ve formátu pdf

Follow us on Fb