Všeobecné podmínky FCL export

Všeobecné podmínky exportní přepravy kontejnerů

Datum poslední aktualizace: 1.1.2023

 

Pracujeme na základě Všeobecných zasilatelských podmínek Svazu spedice a logistiky ČR, vydání 2014. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást zasílatelské smlouvy a závazným způsobem upravují vztahy mezi zasílatelem a příkazcem při obstarání přepravy zásilek v mezinárodní nebo tuzemské přepravy. Níže uvedená ustanovení jsou doplňujícími a zpřesňujícími podmínkami pro daný typ přepravy.

Uzavřením zasílatelské smlouvy dochází dle souhlasné vůle smluvních stran k dohodě na znění těchto obchodních podmínek tak, jak je dále uvedeno. Příkazce se před uzavřením zasílatelské smlouvy plně seznámil s obsahem a zněním obchodních podmínek a bez výhrad tyto obchodní podmínky akceptuje. Naše služby jsou dále poskytovány v souladu se současnými podmínkami platnými pro přepravu, manipulaci a skladování zásilek, a s ustanoveními přepravních dokumentů vydanými námořními dopravci, a předpisy rejdařů či přístavních společností, námi najatých či kontrahovaných.

 

Pokud není v cenové nabídce exportní přepravy kontejnerových zásilek uvedeno jinak:

 

Tarify jsou vždy kalkulovány na bázi cen za nejkratší cestu. V případě celního řízení v jiném místě, než bylo uvedeno v nabídce, bude cena určena dle celkově ujeté trasy od výchozího terminálu bez ohledu na to, zda to je místo nakládky nebo clení. Multistop, kterým se rozumí 2 nebo více míst nakládky nebo proclení, které nejsou na přímé trase jako nejvzdálenější místo rovněž podléhá speciální ceně. I v případě požadavku zákazníka na jízdu jinou než přímou trasou budou vícenáklady vyúčtovány v příslušné faktuře. Pro všechny výše uvedené případy je nutné dohodnout cenu ještě před započetím přepravy nebo ihned poté, kdy vešly nové skutečnosti ve známost.

 

Odesílatel má za povinnost zkontrolovat, zda-li je přistavený kontejner způsobilý k přepravě, zejména pak zkontrolovat čistotu uvnitř kontejneru a nevykazuje-li kontejner viditelné poškození (díry v kontejneru, nadměrná rez atd.). Vykazuje-li kontejner viditelné vady, má odesilatel právo nakládku do takového kontejneru odmítnout a vyžádat si přistavení nového a k přepravě vyhovujícího kontejneru. Nakládkou zboží potvrzuje odesílatel způsobilost kontejneru k přepravě.

 

V ceně je zahrnuta volná čekací doba 4 hodin od první přístavby k nakládce/celnímu řízení. Do volné doby se nezapočítává doba nutná k přejezdům mezi jednotlivými místy nakládek a popřípadě místem zaclení . Po uplynutí této doby se účtuje poplatek 40 EUR + DPH za každou započatou hodinu. Odesílatel je povinen potvrdit řidiči dobu čekaní na přepravní doklad.

 

Ložené kontejnery musí být vždy opatřeny plombou (uzávěrem), přičemž číslo plomby musí být uvedeno v celních dokladech a na přepravním listě. Pokud není toto číslo uvedeno, BDP-Wakestone nezodpovídá za zdržení při celním odbavení a za obsah kontejneru. Povinností odesilatele je po ukončení nakládky / celních úkonů uzavřít kontejner příslušnou plombou, tuto činnost neprovádí řidič. V případě, že odesílatel není schopen zabezpečit zavěšení plomby, je nutné objednání této služby písemně uvést v objednávce přepravy za předpokladu, že řidič ani BDP-Wakestone nezodpovídá za obsah kontejneru. Dodání plomby k nakládce je v takovém případě zdarma.

 

Odesílatel je povinen deklarovat ověřenou hmotnost kontejnerů (VGM). BDP-Wakestone může zajistit vážení kontejnerů na základě požadavku v objednávce, za které si účtuje poplatek 50 EUR. Pokud si VGM zajišťuje zákazník sám, musí dodat podepsané zplnomocnění (Evidence of Empowerment -EoE), případně před každou přepravou doplnit a podepsat formulář, který zpracovatel vygeneruje z E.stone.

 

V případě prokázaného přetížení při převážení kontejneru na depech operátora v ČR/SR, bude cena přepravy upravena podle skutečné váhové kategorie, navíc budou účtovány přímé náklady spojené s kontrolním vážením ve výši EUR 100,-/kontejner. S ohledem na bezpečnost může být extrémně přetížený kontejner až zastaven a nepřipuštěn k další přepravě. Navíc bude dále účtována sankce ve výši EUR 300,-, a to při přetížení proti deklarované hmotnosti o více než 2 tuny, v případě přetížení o více než 4 tuny bude účtováno EUR 500,- za každý zjištěný případ. V případě opakování bude účtovaná sankce dvojnásobná, posléze dané zásilky nebudou vůbec přijímány k přepravě. Případné pokuty za přetížení kontejnerů (překročení celkové hmotnosti silniční soupravy nebo nápravových tlaků), zjištěné vážením silničních souprav, budou přeúčtovány v plné výši.

 

Odesílatel odpovídá za obsah a stav zboží v kontejneru, jeho nakládku a dostatečné upevnění proti

pohybu.

 

Cena zahrnuje vystavení Z/B Nummer v Hamburku a BHT v Bremerhavenu.

 

Objednanou nakládku je možné bez poplatku stornovat do 10.00 hodin v poslední pracovní den před objednanou nakládkou. Při pozdějším stornování přepravy bude účtován STORNO poplatek ve výši eur 350/kontejner.

 

Marné jízdy jsou účtovány individuálně dle skutečných nákladů.

 

Mimořádné manipulace na depu, vyvolané změnou dispozic apod.

20´ kont. EUR 70,00/manipulace

40´ kont. EUR 70,00 /manipulace

 

20´ kontejnery, jejichž hmotnost je vyšší než 20 t nemohou být přepravovány na krátkém 20 návěsu.

 

Pro váhové kategorie je nutno připočíst k udávané váze nákladu váhu kontejneru:

20´ kontejner = 2500 kg

40´ kontejner = 4000kgs 40´HC kontejner = 4000 kg

Rozhodnou a závaznou hmotností nákladu se rozumí hmotnost doložená doklady o vážení kontejneru, popřípadě hmotnost uvedená v celních dokladech. Nejsou-li BDP-WAKESTONE k dispozici, pak hmotnost uvedená v objednávce přepravy

 

Příplatky za nebezpečné zboží jakož i za přepravy tabáku, alkoholu, zbraní a podobně budou řešeny individuálně (včetně podlimitního a omezeného množství), pokud není zboží z přepravy vyloučeno jako vysoce rizikové nebezpečné zboží.

 

Při přepravách nebezpečného zboží je odesílatel odpovědný za kompletní a správně vystavenou dokumentaci a opatření kontejneru správnými nálepkami na správných místech. Nálepky musí být v takové kvalitě, aby na kontejneru vydržely po celu dobu přepravy. Při přepravách nebezpečného

zboží je nutno brát v úvahu, že volné doby na depech v ČR i přístavech jsou velmi krátké a pokud dojde k vícevýlohám, kterým nebylo možné zabránit, budou tyto poplatky přeúčtovány v plné výši dle skutečných prokázaných nákladů

 

Přepravy teplotně kontrolovaného zboží v chladících (reefer) kontejnerech jsou zpravidla zajišťovány tak, že se kontejner po nakládce připojí na elektřinu na terminálu, přeprava vlakem je bez aktivního chlazení a kontejner je opět zapojen až po příjezdu na terminál v přístavu. Pokud je vyžadován

teplotně nepřerušený teplotní řetězec, je nutno na tento fakt upozornit předem. Při přepravách teplotně kontrolovaného zboží je nutno brát v úvahu, že volné doby na depech v ČR i přístavech jsou extrémně krátké a pokud dojde k vícevýlohám, kterým nebylo možné zabránit, budou tyto poplatky přeúčtovány v plné výši dle skutečných prokázaných nákladů

 

Uplatnění reklamace, pokud je pojištění zprostředkováno naší společností, nebo uplatnění reklamace z odpovědnosti dopravce bude řešeno pro škody přesahující minimální plnění ve výši CZK 1000, a to z důvodu administrativních nákladů převyšujících tuto částku.

 

Pokud není dohodnuto jinak, fakturace našich služeb je prováděna v měně dle cenové nabídky.

 

Používáme fixní měsíční měnový kurz vyhlašovaný ČNB první pracovní den v měsíci platný od následujícího dne až do vyhlášení kurzu nového navýšený o 1%

Daňové doklady vystavené BDP-Wakestone s.r.o. budou zákazníkovi zasílány výhradně elektronicky ve formátu PDF e-mailem na adresy kontaktních osob, které zákazník pro tento účel uvedl.

 

 

Sledujte novinky na našem Fb