Všeobecné podmínky FCL import

  Všeobecné podmínky importní přepravy kontejnerů

Datum poslední aktualizace: 1.4.2023

 

Pracujeme na základě Všeobecných zasilatelských podmínek Svazu spedice a logistiky ČR, vydání 2014. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást zasílatelské smlouvy a závazným způsobem upravují vztahy mezi zasílatelem a příkazcem při obstarání přepravy zásilek v mezinárodní nebo tuzemské přepravy. Níže uvedená ustanovení jsou doplňujícími a zpřesňujícími podmínkami pro daný typ přepravy.

Uzavřením zasílatelské smlouvy dochází dle souhlasné vůle smluvních stran k dohodě na znění těchto obchodních podmínek tak, jak je dále uvedeno. Příkazce se před uzavřením zasílatelské smlouvy plně seznámil s obsahem a zněním obchodních podmínek a bez výhrad tyto obchodní podmínky akceptuje. Naše služby jsou dále poskytovány v souladu se současnými podmínkami platnými pro přepravu, manipulaci a skladování zásilek, a s ustanoveními přepravních dokumentů vydanými námořními dopravci, a předpisy rejdařů či přístavních společností, námi najatých či kontrahovaných.

POKUD NENÍ V CENOVÉ NABÍDCE IMPORTNÍ PŘEPRAVY KONTEJNEROVÝCH ZÁSILEK UVEDENO JINAK:

I. ceny zahrnují

1.           10 dní volného skladování na terminále v České Republice, platné pouze pro bezpečné zboží.

2.           10 dní volného detention od příjezdu lodi do přístavu, platné pouze pro bezpečné zboží.

3.        Při přístavbě tahačem je volná doba vykládky a případně celního řízení (bez příplatku za čekání) 4 hodin od první přístavby kontejneru k vykládce nebo k celnímu úřadu. Do této doby se nepočítá doba jízdy mezi jednotlivými místy zastávek.

4.           Tranzitní celní odbavení (T1, TCP atd.) pro kontejnery se zbožím do celkové hodnoty zboží 400.000,- EUR.

II. poplatky, které ceny nezahrnují

1.           Tarify jsou vždy kalkulovány na bázi cen za nejkratší cestu. V případě celního řízení v jiném místě, než bylo uvedeno v nabídce, bude cena určena dle celkově ujeté trasy od výchozího terminálu bez ohledu na to, zda to je místo vykládky nebo clení. Multistop, kterým se rozumí 2 nebo více míst vykládky nebo proclení, které nejsou na přímé trase jako nejvzdálenější místo rovněž podléhá speciální ceně. I v případě požadavku zákazníka na jízdu jinou než přímou trasou budou vícenáklady vyúčtovány v příslušné faktuře. Pro všechny výše uvedené případy je nutné dohodnout cenu ještě před započetím přepravy nebo ihned poté, kdy jsou nové skutečnosti známy.

2.           Poplatek za neobsazené místo na uceleném vlaku, tzv. "dead freight" ve výši EUR 350/box se zákazníkům účtuje v případě, že kontejnery pro plánovaný odjezd nebude možno odvést na vlaku z důvodu způsobených nedodáním dokladů ze strany zákazníka.

3.           Pokuty za přetížení kontejnerů (překročení celkové hmotnosti silniční soupravy nebo nápravových tlaků), zjištěné vážením silničních souprav, budou přeúčtovány v plné výši. Při překročení maximální váhové kategorie bude doúčtován poplatek ve výši 5% z pozemní přepravy za každou započatou tunu nad maximální limit. 

Poplatky při překročení volné doby na vykládku. Po překročení volné doby bude za čekání účtován poplatek EUR 40,00/kont. + DPH za každou započatou hodinu. Příjemce je povinen potvrdit dopravci ukončení vykládky na zvláštním formuláři, který je k dispozici u řidiče.

III. Skladné kontejnerů:

Od 11. dne do 20. dne EUR 8/den/TEU.

Od 21. dne budou podmínky a výše skladného stanoveny případ od případu. Počítáno od příjezdu na depo.

1. Detention - doba na vrácení prázdného kontejneru po vykládce zpět na příslušné depo rejdaře.

Od 11. dne do 12. dne EUR 100/den/20‘ a EUR 150/den/40‘/40’hc.

Od 13. dne do 15. dne EUR 130/20‘ a EUR 170/den/40‘/40’hc

a od 16. dne dále EUR 190/den/20‘ a EUR 230/den/40‘/40’hc.

Počítáno od vyzvednutí kontejneru k přepravě z přístavu doplutí intermodálním operátorem nebo autodopravcem do vrácení prázdného kontejneru po vykládce na depo v ČR nebo do přístavu. (platnost od 1.10.2022)

 

2.           Demurrage /Storage – zdržné a skladné v přístavu určení (tj. dokud se kontejner z přístavu nevyzvedne) se řídí podmínkami daného rejdaře a přístavního terminálu. Bude účtováno v případech zaviněných zákazníkem (nedodání příslušné dokumentace apod.) a i v případě objektivních a neodvratitelných událostí (jako jsou stávky, celní kontroly, živelné pohromy, congesce v přístavu apod.)

IV.           Příjemce kontejneru je po ukončení vykládky povinen kontejner zbavit veškerých zbytků zboží, obalového nebo zabezpečovacího materiálu, případně všech dalších označení (IMO nálepek apod.). Podlaha kontejneru musí být důkladně zametena.

Pokud tak příjemce neučiní, vystavuje se riziku, že mu majitel kontejneru přeúčtuje náklady spojené s uvedením kontejneru do řádného stavu. Případné čištění a vymývání kontejneru bude účtováno dle skutečných nákladů. Minimální sazba 1.800 CZK/kontejner.

V.           Příplatek za přepravu a skladné nebezpečného zboží, jako i tabáku, alkoholu, zbraní a podobně budou řešeny individuálně (včetně podlimitního a omezeného množství), pokud není zboží z přepravy vyloučeno jako vysoce rizikové nebezpečné zboží.

VI.           Mimořádné manipulace na depu, vyvolané změnou dispozic apod.

20´kont EUR 70,00/manipulace

40´kont EUR 70,00 /manipulace

1.           Náklady na marné jízdy jsou kalkulovány individuálně.

2.           Náklady na pomoc řidiče při vykládce/nakládce jsou kalkulovány individuálně.

Požadavek na pomoc řidiče musí být předem projednán.

3. Za změny tranzitního celního prohlášení a jiných tranzitních dokumentů bude účtován poplatek EUR 75,00 /BOX a za každý jednotlivý úkon, např. za 1x za storno a 1x za vystavení nového dokladu T1.

4.           Poplatek za SCAN kontejneru nařízený celními orgány v přístavu činí 375-475 EUR/kontejner.

VII.           V případě storna objednávky kombinované přepravy (vlak-tahač) z přístavu určení budou účtovány vícenáklady spojené s neobsazením místa na uceleném vlaku(tzv. „dead freight“).

Stornování objednaného tahače na přístavbu kontejneru pro kombinovanou přepravu je možné pouze do 10. hodiny druhého pracovního dne před plánovanou jízdou /tedy pracovní den D-2/. Pokud bude storno provedeno později, bude účtován stornovací poplatek ve výši EUR 200,00 za každý změněný kontejner plus budou dále vyúčtovány všechny skutečné vzniklé náklady spojené se zahájením přepravy (marná jízda, manipulace apod.).

VIII. Poškození kontejneru – naložením zboží do kontejneru, odesílatel potvrzuje, že kontejner byl přistaven k nakládce čistý a nepoškozený. Ve stejné kondici jej požaduje rejdař vrátit. Případné škody na kontejneru, může technik rejdaře následně vyhodnotit, jako škody způsobené chybným upevněním zboží, nakládkou či vykládkou a tyto škody mohou být vymáhané na příkazci.

 

IX. Ceník služeb při vnitřní celní kontrole kontejnerů

1. Úplná vnitřní kontrola:

20´ kontejner                                           EUR 360

40´ kontejner                                           EUR 500

40´ high cube kontejner                           EUR 600

 

2.           Částečná vnitřní kontrola:

Cena za kontrolu se vypočítá jako procentuální sazba z ceny za úplnou vnitřní  kontrolu podle rozsahu skutečně provedené kontroly.

  

X.           Skladné kontejnerů při celní prohlídce:

Od prvního dne se účtuje skladné ve výši EUR 100/den.

1.           Manipulační poplatek za přistavení kontejneru k prohlídce: 20´, 40´ kont. EUR 170,-

2.           Použití vysokozdvižného vozíku 85,00 EUR/hod.

 

XI. Doplňující podmínky

1. 20´ kontejnery, jejichž hmotnost je vyšší než 20 t nemohou být přepravovány na krátkém 20´návěsu.

2.           Zákazník, který má celním úřadem schválený zjednodušený postup celního řízení při ukončování režimu tranzit, je povinen předat firmě BDP-WAKESTONE kopii „Osvědčení o povolení schváleného příjemce“.

3.           Pro váhové kategorie je nutno připočíst k udávané váze nákladu váhu kontejneru:

20´ kontejner = 2500 kg

40´ kontejner = 4000kgs 40´HC kontejner = 4000 kg

Rozhodnou a závaznou hmotností nákladu se rozumí hmotnost doložená doklady o vážení kontejneru, popřípadě hmotnost uvedená v celních dokladech. Nejsou-li BDP-WAKESTONE k dispozici, pak hmotnost uvedená v objednávce přepravy

4.V případě prokázaného přetížení při převážení kontejneru na depech operátora v ČR/SR, bude cena přepravy upravena podle skutečné váhové kategorie, navíc budou účtovány přímé náklady spojené s kontrolním vážením ve výši EUR 100,/kontejner. S ohledem na bezpečnost může být extrémně přetížený kontejner až zastaven a nepřipuštěn k další přepravě. Navíc bude dále účtována sankce ve výši EUR 300,-, a to při přetížení proti deklarované hmotnosti o více než 2 tuny, v případě přetížení o více než 4 tuny bude účtováno EUR 500,- za každý zjištěný případ. V případě opakování bude účtovaná sankce dvojnásobná, posléze dané zásilky nebudou vůbec přijímány k přepravě.

5.           Povinnost příjemce uvádět přesný popis zboží (celní kód NHM, váha, počet kusů, balení, země původu zboží).

6.           Za obsah kontejneru - správnost zařazení zboží dle Celního sazebníku, počet nákladových kusů, zabezpečení zboží v kontejneru odpovídá odesílatel. Při zjištěných nedostatcích bude vyzván k zodpovědnosti příjemce.

7.           Při dopravě kontejneru na tahači mezi celním úřadem, pokud celní odbavení nezajišťuje firma BDP-Wakestone, a místem vykládky je zákazník povinen zajistit zavěšení vlastní plomby nebo jiného zabezpečovacího zařízení, které umožní kontrolu, že s obsahem kontejneru nebylo manipulováno během této dopravy. Číslo plomby nebo jiný způsob zajištění potvrdí v přepravním listě, nebo na zvláštním protokolu.

8.           Uplatnění reklamace, pokud je pojištění zprostředkováno naší společností, nebo uplatnění reklamace z odpovědnosti dopravce bude řešeno pro škody přesahující minimální plnění ve výši CZK 1000, a to z důvodu administrativních nákladů převyšujících tuto částku.

XII.         Pokud není dohodnuto jinak, fakturace našich služeb je prováděna v měně dle cenové nabídky.

1.           Používáme fixní měsíční měnový kurz vyhlašovaný ČNB první pracovní den v měsíci platný od následujícího dne až po vyhlášení kurzu nového navýšený o 1%

2.           Daňové doklady vystavené BDP-Wakestone s.r.o. budou zákazníkovi zasílány výhradně elektronicky ve formátu PDF e-mailem na adresy kontaktních osob, které zákazník pro tento účel uvedl.

 

 

Sledujte novinky na našem Fb