Všeobecné podmínky pro exportní námořní sběrné zásilky (LCL)

Všeobecné podmínky pro exportní námořní sběrné zásilky (LCL)

Datum poslední aktualizace: 1.1.2022

 

Pracujeme na základě Všeobecných zasilatelských podmínek Svazu spedice a logistiky ČR, vydání 2014. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást zasílatelské smlouvy a závazným způsobem upravují vztahy mezi zasílatelem a příkazcem při obstarání přepravy zásilek v mezinárodní nebo tuzemské přepravy. Níže uvedená ustanovení jsou doplňujícími a zpřesňujícími podmínkami pro daný typ přepravy.

Uzavřením zasílatelské smlouvy dochází dle souhlasné vůle smluvních stran k dohodě na znění těchto obchodních podmínek tak, jak je dále uvedeno. Příkazce se před uzavřením zasílatelské smlouvy plně seznámil s obsahem a zněním obchodních podmínek a bez výhrad tyto obchodní podmínky akceptuje. Naše služby jsou dále poskytovány v souladu se současnými podmínkami platnými pro přepravu, manipulaci a skladování zásilek, a s ustanoveními přepravních dokumentů vydanými námořními dopravci, a předpisy rejdařů či přístavních společností, námi najatých či kontrahovaných.

Doplňující podmínky k námořním sběrným zásilkám (LCL):

 

 1. Přeprava se uskuteční na základě závazné písemné objednávky, obsahující veškeré potřebné

informace o zásilce.

 1. Zásilky, určené k přepravě sběrnou službou, musí být řádně zabalené pro zámořskou

přepravu v souladu s předpisy a podmínkami zemí, do kterých je zásilka určena (rejdař

nenese odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy ve sběrném kontejneru) a

označené signem. Neosignované zásilky budou označeny dodatečně, náklady s tím spojené

budou přeúčtovány zákazníkovi. Zásilky s poškozeným obalem nebudou k přepravě přijaty.

 1. Předpokládá se, že zásilky jsou stohovatelné a standardně manipulovatelné. Nestohovatelnost zásilek je nutné avizovat předem.
 2. V případě storna objednávky nebo nedodání objednaného zboží do skladu méně, než 72

hodin před uzávěrkou (closing), bude účtováno „dead freight“ ve výši 50% námořního,

minimálně EUR 25,00.

 1. Pro zúčtování se považují za závazné rozměry / hmotnosti, zjištěné nezávislou firmou

v přístavu či na terminále. V případě eventuálních nesrovnalostí je možné zajistit další

přeměření v přístavu vykládky – placená služba.

 1. Hmotnost / objem se zaokrouhluje na celých 100 kg / 0,1 cbm
 2. Exportní doklady (řádně vyplněná faktura, balicí list, VDD) musí být zaslány našemu

zpracovateli nejpozději v den nakládky zboží. V případě, že exportní celní odbavení zásilky

zajišťuje naše firma, je nutné zaslání faktury a balicího listu minimálně den před plánovanou

nakládkou.

 1. V případě, že byl sběrný kontejner vybrán k celní kontrole, veškeré poplatky s tím spojené,

budou přeúčtovány na zákazníka, jehož zásilka byla ke kontrole určena. Pokud není celními

orgány označena žádná konkrétní zásilka a kontrola je vyžádána na celý kontejner, budou

náklady rozpočítány mezi jednotlivé zákazníky v poměrném množství W/M

 1. Doporučujeme zásilky řádně pojistit (pojištění můžeme nabídnout), vzhledem k tomu, že

limit odpovědnosti rejdaře je dán mezinárodními úmluvami a takové krytí v žádném případě

nekryje v plné výši veškerá obchodní rizika.

 1. Reklamace: uplatnění škody z odpovědnosti rejdaře bude řešeno pro škody, přesahující

minimální plnění ve výši CZK 2000,00, z důvodu administrativních nákladů, s reklamací

spojených.

 1. Návrh B/L musí být odsouhlasen do 3 dnů po odplutí (ATS), v případě nedodržení tohoto

termínu a požadavků na opravu po tomto termínu bude účtován poplatek ve výši USD 75,00-150,00

/ BL (manifest correction).

 1.  Případné náklady za marnou jízdu (zásilka nebude připravena k vyzvednutí v avizovaném

termínu případně na avizovaném místě) budou odesilateli přeúčtovány v plné výši.

 1. Nakládka, či pomoc řidiče při nakládce není součástí nabídky.
 2. Případné nestandardní situace budou řešeny individuálně
 3. Pokud není dohodnuto jinak, fakturace našich služeb je prováděna v měně dle cenové nabídky.
 4. Používáme fixní měsíční měnový kurz vyhlašovaný ČNB první pracovní den v měsíci platný od

následujícího dne až do vyhlášení kurzu nového navýšený  o 1%.

19. Daňové doklady vystavené BDP-Wakestone s.r.o. budou zákazníkovi zasílány výhradně elektronicky ve formátu PDF e-mailem na adresy kontaktních osob, které zákazník pro tento účel uvedl.

 

 

Sledujte novinky na našem Fb