Všeobecné podmínky pro exportní námořní sběrné zásilky (LCL)

Datum poslední aktualizace: 2.1.2020
 
Pracujeme na základě Všeobecných zasilatelských podmínek Svazu spedice a logistiky ČR, vydání 2014. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást zasílatelské smlouvy a závazným způsobem upravují vztahy mezi zasílatelem a příkazcem při obstarání přepravy zásilek v mezinárodní nebo tuzemské přepravy. Níže uvedená ustanovení jsou doplňujícími a zpřesňujícími podmínkami pro daný typ přepravy.

Uzavřením zasílatelské smlouvy dochází dle souhlasné vůle smluvních stran k dohodě na znění těchto obchodních podmínek tak, jak je dále uvedeno. Příkazce se před uzavřením zasílatelské smlouvy plně seznámil s obsahem a zněním obchodních podmínek a bez výhrad tyto obchodní podmínky akceptuje. Naše služby jsou dále poskytovány v souladu se současnými podmínkami platnými pro přepravu, manipulaci a skladování zásilek, a s ustanoveními přepravních dokumentů vydanými námořními dopravci, a předpisy rejdařů či přístavních společností, námi najatých či kontrahovaných.

Doplňující podmínky k námořním sběrným zásilkám (LCL):

 1. 1. Přeprava se uskuteční na základě závazné písemné objednávky, obsahující veškeré potřebné informace o zásilce.
 2. 2. Zásilky, určené k přepravě sběrnou službou, musí být řádně zabalené pro zámořskou přepravu v souladu s předpisy a podmínkami zemí, do kterých je zásilka určena (rejdař nenese odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy ve sběrném kontejneru) a označené signem. Neosignované zásilky budou označeny dodatečně, náklady s tím spojené budou přeúčtovány zákazníkovi. Zásilky s poškozeným obalem nebudou k přepravě přijaty.
 3. 3. Předpokládá se, že zásilky jsou stohovatelné a standardně manipulovatelné. Nestohovatelnost zásilek je nutné avizovat předem.
 4. 4. V případě storna objednávky nebo nedodání objednaného zboží do skladu méně, než 72 hodin před uzávěrkou (closing), bude účtováno „dead freight“ ve výši 50% námořního, minimálně EUR 25,00.
 5. 5. Pro zúčtování se považují za závazné rozměry / hmotnosti, zjištěné nezávislou firmou v přístavu či na terminále. V případě eventuálních nesrovnalostí je možné zajistit další přeměření v přístavu vykládky – placená služba.
 6. 6. Hmotnost / objem se zaokrouhluje na celých 100 kg / 0,1 cbm
 7. 7. Exportní doklady (řádně vyplněná faktura, balicí list, VDD) musí být zaslány našemu zpracovateli nejpozději v den nakládky zboží. V případě, že exportní celní odbavení zásilky zajišťuje naše firma, je nutné zaslání faktury a balicího listu minimálně den před plánovanou nakládkou.
 8. 8. V případě, že byl sběrný kontejner vybrán k celní kontrole, veškeré poplatky s tím spojené, budou přeúčtovány na zákazníka, jehož zásilka byla ke kontrole určena. Pokud není celními orgány označena žádná konkrétní zásilka a kontrola je vyžádána na celý kontejner, budou náklady rozpočítány mezi jednotlivé zákazníky v poměrném množství W/M
 9. 9. Doporučujeme zásilky řádně pojistit (pojištění můžeme nabídnout), vzhledem k tomu, že limit odpovědnosti rejdaře je dán mezinárodními úmluvami a takové krytí v žádném případě nekryje v plné výši veškerá obchodní rizika.
 10. 10. Uplatnění reklamace, pokud je pojištění zprostředkováno naší společností, nebo uplatnění reklamace z odpovědnosti dopravce bude řešeno pro škody přesahující minimální plnění ve výši CZK 2000,  a to z důvodu administrativních nákladů převyšujících tuto částku.
 11. 11. Návrh B/L musí být odsouhlasen před odplutím lodi z přístavu nalodění, není-li dohodnuto jinak.  V případě nedodržení tohoto termínu a požadavků na opravu po tomto termínu bude účtován poplatek ve výši USD 75,00 / BL (manifest correction).
 12. 12. Případné náklady za marnou jízdu (zásilka nebude připravena k vyzvednutí v avizovaném termínu případně na avizovaném místě) budou odesilateli přeúčtovány v plné výši.
 13. 13. Nakládka, či pomoc řidiče při nakládce není součástí nabídky.
 14. 14. Případné nestandardní situace budou řešeny individuálně
 15. 15. Pokud není dohodnuto jinak, fakturace našich služeb je prováděna v měně dle cenové nabídky.
 16. 16. Používáme fixní měsíční měnový kurz vyhlašovaný ČNB první pracovní den v měsíci platný od následujícího dne až do vyhlášení kurzu nového.

Podmínky pro exportní námořní sběrné zásilky (LCL) ve formátu pdf

 

Sledujte novinky na našem Fb