Všeobecné podmínky pro importní námořní sběrné zásilky (LCL)

Všeobecné podmínky pro importní námořní sběrné zásilky (LCL)

Datum poslední aktualizace: 1.2.2022

 

Pracujeme na základě Všeobecných zasilatelských podmínek Svazu spedice a logistiky ČR, vydání 2014. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást zasílatelské smlouvy a závazným způsobem upravují vztahy mezi zasílatelem a příkazcem při obstarání přepravy zásilek v mezinárodní nebo tuzemské přepravy. Níže uvedená ustanovení jsou doplňujícími a zpřesňujícími podmínkami pro daný typ přepravy.

Uzavřením zasílatelské smlouvy dochází dle souhlasné vůle smluvních stran k dohodě na znění těchto obchodních podmínek tak, jak je dále uvedeno. Příkazce se před uzavřením zasílatelské smlouvy plně seznámil s obsahem a zněním obchodních podmínek a bez výhrad tyto obchodní podmínky akceptuje. Naše služby jsou dále poskytovány v souladu se současnými podmínkami platnými pro přepravu, manipulaci a skladování zásilek, a s ustanoveními přepravních dokumentů vydanými námořními dopravci, a předpisy rejdařů či přístavních společností, námi najatých či kontrahovaných.

Doplňující podmínky k námořním sběrným zásilkám (LCL):

 1. Požadujeme, aby zásilky byly řádně zabalené pro účel námořní přepravy v konsolidačním kontejneru a označené signem obsahujícím minimálně:
  1. Jméno odesílatele
  2. Jméno příjemce
  3. Označení počtu koli z celkového počtu (např.: 1 / 2, 2 / 2)

 

 1. Pokud je zásilka předána k přepravě ve zjevně poškozeném obalu nebo obalu neodpovídajícím typu přepravy, vyhrazujeme si právo takovou zásilku odmítnout k přepravě.

 

 1. V případě dodatečného označení či přebalení zásilky na žádost zákazníka jsou náklady za tyto úkony vyúčtovány zákazníku ve výši skutečných nákladů.

 

 1. V případě, že zásilky jsou nestohovatelné, je třeba tuto informaci sdělit při zadávání poptávky i při následné objednávce.

 

 1. Hmotnost/objem se zaokrouhluje na celých 100 kg / 0,1 cbm.

 

 1. Pokud je celková hmotnost zásilky více jak 4 tuny a poměr hmotnosti k objemu je větší nebo rovno 1:1 (počet tun k počtu cbm) bude účtován OWS (Over Weight Surcharge) příplatek, který je stanoven individuálně, až do výše 50% námořného.
 2. V případě stornování objednávky nebo nedodání objednaného zboží do skladu, méně než 72 hod před uzávěrkou (closing), bude účtováno "dead freight" ve výši 50% námořného, min. 35,- USD.

 

 1. Informace o zboží, čitelné faktury, popř. balící list souhlasící s velikostí a množstvím přepravovaného zboží, včetně jeho celního zařazení, musí být dodány minimálně 5 pracovních dní před vyzvednutím zásilky z přístavu určení.

 

 1. V případě nedodání potřebných importních dokladů a zablokování kontejneru v přístavu určení či na kontejnerovém terminále, budou vzniklé vícenáklady účtovány příkazci, který nedodá potřebné podklady. Upozorňujeme, že nepředložením potřebných dokladů se blokuje uvolnění kontejneru a tím i zboží dalších zákazníků naložené ve sběrném kontejneru.

 

 1. Jestliže je sběrný kontejner vybrán k celní kontrole, veškeré poplatky s tím spojené budou počítány tomu zákazníkovi, jehož zásilka byla vybrána na celní kontrolu za celý kontejner. Pokud není celními orgány označena zásilka, která má být zkontrolována a kontrola je vyžádána na celý kontejner, budou náklady rozpočítány mezi jednotlivé zákazníky v poměru jejich zboží W/M.

 

 1. Celní odbavení zásilek v místě doručení probíhá podle potřeb zákazníka na základě vzájemné dohody. Zásilky jsou expedovány v režimu tranzit nebo uvolněné do volného oběhu.

 

 1. Pokud jsou zásilky expedovány v režimu transit, je povinností příjemce tento režim řádně a ve stanovené lhůtě ukončit. Ručení celního dluhu pro režim tranzit je zahrnuto v ceně doručení, pokud je doručení zajišťováno firmou BDP-Wakestone. Pokud si zákazník doručení v režimu tranzit zajišťuje sám, bude mu účtován poplatek 0,1% z celní hodnoty zboží za ručení celního dluhu.

 

 1. Při žádosti o vyclení do volného oběhu je nutné předem zajistit následující dokumentaci (Plná moc – formulář na vyžádání, Komisionářská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o DIČ, EKO- KOM a EORI číslo). Ručení celního dluhu není součástí ceny a je účtováno ve výši 2% z celního dluhu, pokud vzájemná dohoda neurčí jinak.

 

 1. V případě potřeby může firma BDP-Wakestone nabídnout uskladnění zboží do celního skladu, případně nabídnout další skladovací a související služby. Poplatky za tyto služby jsou účtovány dle vzájemné dohody.

 

 1. Limit odpovědnosti je dán mezinárodními úmluvami. Takové krytí obvykle nekryje v plné výši veškerá obchodní rizika. Doporučujeme tedy zásilky řádně pojistit a to zvláště LCL zásilky, u kterých je riziko poškození daleko častější a vyšší než u klasických FCL zásilek.

 

 1. Skladné po přesáhnutí 5 denní lhůty činí 60,- CZK w/m/den. Minimální poplatek je 900,-CZK.

 

 1. Uplatnění reklamace, pokud je pojištění zprostředkováno naší společností, nebo uplatnění reklamace z odpovědnosti dopravce bude řešeno pro škody přesahující minimální plnění ve výši 1000,- CZK, a to z důvodu administrativních nákladů převyšujících tuto částku.

 

 1. Tarify pro doručení zásilek na místo vykládky jsou vždy kalkulovány na bázi cen za nejkratší cestu. V případě celního řízení v jiném místě než bylo uvedeno v nabídce, bude cena určena dle celkově ujeté trasy od výchozího terminálu bez ohledu na to, zda to je místo vykládky nebo clení. Multistop, kterým se rozumí 2 nebo více míst vykládky nebo proclení, které nejsou na přímé trase jako nejvzdálenější místo, rovněž podléhá speciální ceně. Toto platí i v případě požadavku zákazníka na jinou než přímou trasu, v tomto případě budou vícenáklady vyúčtovány v příslušné faktuře. Pro všechny výše uvedené případy je nutné dohodnout cenu doručení ještě před započetím přepravy nebo ihned poté, kdy jsou známé nové skutečnosti.

 

 1. Náklady za marné jízdy jsou kalkulovány individuálně.

 

 1. Vykládka, či pomoc při vykládce řidičem v místě určení, není součástí nabídky, pokud toto není uvedeno výslovně v nabídce.

 

 1. Pokud není dohodnuto jinak, fakturace našich služeb je prováděna v měně dle cenové nabídky.

 

 1. Používáme fixní měsíční měnový kurz vyhlašovaný ČNB první pracovní den v měsíci platný od následujícího dne až do vyhlášení kurzu nového navýšený  o 1%.

 

 1. Daňové doklady vystavené BDP-Wakestone s.r.o. budou zákazníkovi zasílány výhradně elektronicky ve formátu PDF e-mailem na adresy kontaktních osob, které zákazník pro tento účel uvedl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sledujte novinky na našem Fb