Všeobecné přepravní podmínky pro kombinovanou železniční přepravu zboží

VŠEOBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO kontejnerovou železniční přepravu zboží

 

Datum poslední aktualizace: 3.5.2023

 

Pracujeme na základě Všeobecných zasilatelských podmínek Svazu spedice a logistiky ČR, vydání 2014. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást zasílatelské smlouvy a závazným způsobem upravují vztahy mezi zasílatelem a příkazcem při obstarání přepravy zásilek v mezinárodní nebo tuzemské přepravy. Níže uvedená ustanovení jsou doplňujícími a zpřesňujícími podmínkami pro daný typ přepravy.

Uzavřením zasílatelské smlouvy dochází dle souhlasné vůle smluvních stran k dohodě na znění těchto obchodních podmínek tak, jak je dále uvedeno. Příkazce se před uzavřením zasílatelské smlouvy plně seznámil s obsahem a zněním obchodních podmínek a bez výhrad tyto obchodní podmínky akceptuje. Přeprava se řídí ustanoveními dohody CIM či SMGS a souvisejících předpisů

 

Doplňující podmínky k zásilkám realizovaným železniční přepravou:

 • Pokud není stanoveno jinak, nabídka obsahuje standardní služby spojené s přepravou zboží.
 • Nestandardní vícenáklady budou účtovány dle aktuální výše - např. speciální manipulace, celní inspekce, služby na vyžádání, skladné vzniklé z důvodu prodlení při importním či exportním proclení, kurýrní poplatky apod.
 • Marné jízdy jsou účtovány individuálně dle skutečných nákladů.
 • Pokud není v poptávce specifikováno jinak, je předpokládáno, že se jedná o zboží běžného obchodního charakteru, bezpečné povahy, vhodně balené a řádně označené.
 • Z železniční přepravy je vyloučeno toto zboží: samotné baterie, magnety, medicínské potřeby, tonery, potraviny a tekutiny.
 • Zboží nebezpečné povahy (například zboží jehož součástí jsou baterie) je předmětem individuální nabídky a podmínek přepravy.
 • Informace o zboží, čitelné faktury, popř. balící list souhlasící s velikostí a množstvím přepravovaného zboží, včetně jeho celního zařazení, musí být pro účely transitního a importního celního odbavení dodány minimálně 3 pracovní dny před očekávaným příjezdem kontejneru na terminál určení
 • V případě nedodání potřebných importních dokladů a zablokování kontejneru na kontejnerovém terminále, budou vzniklé vícenáklady účtovány příkazci, který nedodá potřebné podklady. Upozorňujeme, že nepředložením potřebných dokladů se blokuje uvolnění kontejneru a tím i zboží dalších zákazníků naložené ve sběrném kontejneru.
 • Při přepravách nebezpečného zboží je odesílatel odpovědný za kompletní a správně vystavenou dokumentaci a opatření zásilky správnými nálepkami na správných místech, v případě celokontejnerové zásilky i příslušné označení kontejneru. Přeprava nebezpečného zboží se řídí Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a Řádem pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID)
 • Transitní čas v nabídce přepravy je očekávaný, odpovídající zkušenosti a technickými možnostmi kombinované železniční přepravy kontejnerů a nepředstavuje žádný právní závazek či smluvní povinnost.
 • V případě zrušení přepravy do 7 dní před nakládkou není účtován žádný storno poplatek. Při zrušení po této lhůtě a v případě vzniku vícenákladů jako marná jízda, blokace místa na vlaku apod. budou tyto vícenáklady účtovány na zákazníka dle skutečné výše.
 • Limit odpovědnosti dopravce je dán mezinárodními úmluvami CIM/SMGS. Takové krytí obvykle nekryje v plné výši veškerá obchodní rizika. Doporučujeme tedy zásilky řádně pojistit a to zvláště LCL zásilky, u kterých je riziko poškození daleko častější a vyšší než u klasických FCL zásilek.
 • Uplatnění reklamace, pokud je pojištění zprostředkováno naší společností, nebo uplatnění reklamace z odpovědnosti dopravce bude řešeno pro škody přesahující minimální plnění ve výši 1000 CZK,  a to z důvodu administrativních nákladů převyšujících tuto částku.
 • Tarify jsou vždy kalkulovány na bázi cen za nejkratší cestu. V případě celního řízení v jiném místě, než bylo uvedeno v nabídce, bude cena určena dle celkově ujeté trasy od výchozího terminálu bez ohledu na to, zda to je místo nakládky nebo clení. Multi-stop, kterým se rozumí 2 nebo více míst nakládky/vykládky nebo proclení, které nejsou na přímé trase jako nejvzdálenější místo rovněž podléhá speciální ceně. I v případě požadavku zákazníka na jízdu jinou než přímou trasou budou vícenáklady vyúčtovány v příslušné faktuře. Pro všechny výše uvedené případy je nutné dohodnout cenu ještě před započetím přepravy nebo ihned poté, kdy vešly nové skutečnosti ve známost.
 • Při realizaci exportní LCL/FCL železniční dopravy je odesílatel povinen doložit prohlášení potvrzující, že zboží není přepravováno za účelem dvojího užití či k vojenským účelům.
 •  

  DPH není součástí ceny našich služeb. Výši DPH u služeb mezinárodní povahy účtujeme podle platných daňových zákonů ČR.
 • Pokud není dohodnuto jinak, fakturace našich služeb je prováděna v měně dle cenové nabídky.
 • Používáme fixní měsíční měnový kurz vyhlašovaný ČNB první pracovní den v měsíci platný od následujícího dne až do vyhlášení kurzu nového navýšený o 1%.

 

LCL zásilky přepravované ve sběrném kontejneru

 

 • V případě LCL zásilky přepravované ve sběrném kontejneru požadujeme, aby zásilky byly řádně zabalené pro účel terminálové manipulace a přepravy v konsolidačním kontejneru a označené signem obsahujícím minimálně:

a. Jméno odesílatele

b. Jméno příjemce

c. Označení počtu coli z celkového počtu (např.: 1 / 2, 2 / 2)

 • Hmotnost/objem se zaokrouhluje na celých 100 kg / 0,1 cbm.
 • Pro výpočet železničního přepravného terminál / terminál je použit poměr 1 cbm / 500 kg. 
 • V případě, že zásilky jsou nestohovatelné, je třeba tuto informaci sdělit při zadávání poptávky i při následné objednávce.
 • Pokud je zásilka předána k přepravě ve zjevně poškozeném obalu nebo obalu neodpovídajícím typu přepravy, vyhrazujeme si právo takovou zásilku odmítnout k přepravě.
 • Jestliže je sběrný kontejner vybrán k celní kontrole, veškeré poplatky s tím spojené budou počítány tomu zákazníkovi, jehož zásilka byla vybrána na celní kontrolu za celý kontejner. Pokud není celními orgány označena zásilka, která má být zkontrolována a kontrola je vyžádána na celý kontejner, budou náklady rozpočítány mezi jednotlivé zákazníky v poměru jejich zboží (1 cbm / 500 kg).
 • Zboží musí být fyzicky přítomno při odeslání do fyzického closingu (uzavírky dle zvoleného servisu a destinace) pro LCL zásilky obvykle 7 dní před plánovaným odjezdem (ETD), v opačném případě může být účtován tzv. „dead freight’“ až do výše 100% přepravného.
 • Skladné po přesáhnutí 5 denní lhůty činí 60,- CZK w/m/den. Minimální poplatek je 900,-CZK.

 

                                               FCL – celokontejnerové zásilky

 

 • Odesílatel má za povinnost zkontrolovat, zda-li je přistavený kontejner způsobilý k přepravě, zejména pak zkontrolovat čistotu uvnitř kontejneru a nevykazuje-li kontejner viditelné poškození (díry v kontejneru, nadměrná rez atd.). Vykazuje-li kontejner viditelné vady, má odesilatel právo nakládku do takového kontejneru odmítnout a vyžádat si přistavení nového a k přepravě vyhovujícího kontejneru. Nakládkou zboží potvrzuje odesílatel způsobilost kontejneru k přepravě.
 • Odesílatel odpovídá za obsah a stav zboží v kontejneru, jeho nakládku a dostatečné upevnění proti pohybu a rovnoměrné rozložení hmotnosti nákladu v rámci kontejneru.
 • Zboží musí být fyzicky přítomno při odeslání do fyzického closingu (uzavírky dle zvoleného servisu a destinace) pro FCL zásilky obvykle 4 dny před plánovaným odjezdem (ETD), v opačném případě může být účtován tzv. „dead freight’“ až do výše 100% přepravného.
 • Maximální přepravovaná hrubá hmotnost zboží po železnici je 21 tun bez tary kontejneru. Pro silniční přepravu kontejneru do/z železničního kontejnerového terminálu může být maximální hmotnost zboží nižší v závislosti na zemi odeslání /určení. 
 • Ložené kontejnery musí být vždy opatřeny bezpečnostní plombou (uzávěrem), přičemž číslo plomby musí být uvedeno v celních dokladech a na přepravním listě. Pokud není toto číslo uvedeno, BDP-Wakestone nezodpovídá za zdržení při celním odbavení a za obsah kontejneru. Povinností odesilatele je po ukončení nakládky / celních úkonů uzavřít kontejner příslušnou plombou, tuto činnost neprovádí řidič.
 • Pokuty za přetížení kontejnerů (překročení celkové hmotnosti silniční soupravy nebo nápravových tlaků) zjištěné vážením budou přeúčtovány v plné výši.
 • Příjemce má za povinnost odevzdat čistý kontejner bez zjevného poškození. Případné čištění a vymývání kontejneru, či oprava kontejneru bude účtováno dle skutečných nákladů. 
 • Volná doba na vykládku jsou 2 hodiny. Po překročení volné doby na vykládku bude za čekání účtován poplatek EUR 70,00 +DPH za každou započatou hodinu. Příjemce je povinen potvrdit dopravci ukončení vykládky na formuláři, který je k dispozici u řidiče.
 • Daňové doklady vystavené BDP-Wakestone s.r.o. budou zákazníkovi zasílány výhradně elektronicky ve formátu PDF e-mailem na adresy kontaktních osob, které zákazník pro tento účel uvedl.

 

 

Sledujte novinky na našem Fb