Všeobecné přepravní podmínky pro kombinovanou železniční přepravu zboží 2022

VŠEOBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO KOMBINOVANOU ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVU ZBOŽÍ

 

Datum poslední aktualizace: 1.1.2022

 

Pracujeme na základě Všeobecných zasilatelských podmínek Svazu spedice a logistiky ČR, vydání 2014. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást zasílatelské smlouvy a závazným způsobem upravují vztahy mezi zasílatelem a příkazcem při obstarání přepravy zásilek v mezinárodní nebo tuzemské přepravy. Níže uvedená ustanovení jsou doplňujícími a zpřesňujícími podmínkami pro daný typ přepravy.

Uzavřením zasílatelské smlouvy dochází dle souhlasné vůle smluvních stran k dohodě na znění těchto obchodních podmínek tak, jak je dále uvedeno. Příkazce se před uzavřením zasílatelské smlouvy plně seznámil s obsahem a zněním obchodních podmínek a bez výhrad tyto obchodní podmínky akceptuje. Přeprava se řídí ustanoveními dohody CMR a souvisejících předpisů

 

Doplňující podmínky k zásilkám realizovaným pozemní přepravou:

 

 1. Pokud není stanoveno jinak, nabídka obsahuje standardní služby spojené s přepravou zboží.
 2. Nestandardní vícenáklady budou účtovány dle aktuální výše - např. speciální manipulace, celní inspekce, služby na vyžádání, skladné vzniklé z důvodu prodlení při importním či exportním proclení, kurýrní poplatky apod.
 3. Marné jízdy jsou účtovány individuálně dle skutečných nákladů.
 4. Pokud není v poptávce specifikováno jinak, je předpokládáno, že se jedná o zboží běžného obchodního charakteru, bezpečné povahy, vhodně balené a řádně označené. Zboží neobsahuje baterie, magnety ani tekutiny. 
 5. Informace o zboží, čitelné faktury, popř. balící list souhlasící s velikostí a množstvím přepravovaného zboží, včetně jeho celního zařazení, musí být pro účely transitního a importního celního odbavení dodány minimálně 3 pracovní dny před očekávaným příjezdem kontejneru na terminál určení
 6. V případě nedodání potřebných importních dokladů a zablokování kontejneru na kontejnerovém terminále, budou vzniklé vícenáklady účtovány příkazci, který nedodá potřebné podklady. Upozorňujeme, že nepředložením potřebných dokladů se blokuje uvolnění kontejneru a tím i zboží dalších zákazníků naložené ve sběrném kontejneru.
 7. Při přepravách nebezpečného zboží je odesílatel odpovědný za kompletní a správně vystavenou dokumentaci a opatření zásilky správnými nálepkami na správných místech, v případě celokontejnerové zásilky i příslušné označení kontejneru. Přeprava nebezpečného zboží se řídí Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a Řádem pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID)
 8. Transitní čas v nabídce přepravy je očekávaný, odpovídající zkušenosti a technickými možnostmi kombinované železniční přepravy kontejnerů a nepředstavuje žádný právní závazek či smluvní povinnost.
 9. V případě zrušení přepravy do 7 dní před nakládkou není účtován žádný storno poplatek. Při zrušení po této lhůtě a v případě vzniku vícenákladů jako marná jízda, blokace místa na vlaku apod. budou tyto vícenáklady účtovány na zákazníka dle skutečné výše.
 10. Limit odpovědnosti dopravce je dán mezinárodními úmluvami CMR/SMGS. Takové krytí obvykle nekryje v plné výši veškerá obchodní rizika. Doporučujeme tedy zásilky řádně pojistit a to zvláště LCL zásilky, u kterých je riziko poškození daleko častější a vyšší než u klasických FCL zásilek.
 11. Uplatnění reklamace, pokud je pojištění zprostředkováno naší společností, nebo uplatnění reklamace z odpovědnosti dopravce bude řešeno pro škody přesahující minimální plnění ve výši CZK 1000,  a to z důvodu administrativních nákladů převyšujících tuto částku.
 12. Tarify jsou vždy kalkulovány na bázi cen za nejkratší cestu. V případě celního řízení v jiném místě, než bylo uvedeno v nabídce, bude cena určena dle celkově ujeté trasy od výchozího terminálu bez ohledu na to, zda to je místo nakládky nebo clení. Multistop, kterým se rozumí 2 nebo více míst nakládky/vykládky nebo proclení, které nejsou na přímé trase jako nejvzdálenější místo rovněž podléhá speciální ceně. I v případě požadavku zákazníka na jízdu jinou než přímou trasou budou vícenáklady vyúčtovány v příslušné faktuře. Pro všechny výše uvedené případy je nutné dohodnout cenu ještě před započetím přepravy nebo ihned poté, kdy vešly nové skutečnosti ve známost.
 13. DPH není součástí ceny. Mezinárodní přepravu účtujeme bez DPH. Přepravu po Evropské Unii s DPH.
 14. Pokud není dohodnuto jinak, fakturace našich služeb je prováděna v měně dle cenové nabídky.
 15. Používáme fixní měsíční měnový kurz vyhlašovaný ČNB první pracovní den v měsíci platný od následujícího dne až do vyhlášení kurzu nového navýšený  o 1%.

 

LCL zásilky přepravované ve sběrném kontejneru

 

 1.  V případě LCL zásilky přepravované ve sběrném kontejneru požadujeme, aby zásilky byly řádně zabalené pro účel terminálové manipulace a přepravy v konsolidačním kontejneru a označené signem obsahujícím minimálně: a. Jméno odesílatele b. Jméno příjemce c. Označení počtu coli z celkového počtu (např.: 1 / 2, 2 / 2)
 2. Hmotnost/objem se zaokrouhluje na celých 100 kg / 0,1 cbm.
 3. Pro výpočet železničního přepravného terminál / terminál je použit poměr 1 cbm / 500 kg. 
 4. V případě, že zásilky jsou nestohovatelné, je třeba tuto informaci sdělit při zadávání poptávky i při následné objednávce.
 5. Pokud je zásilka předána k přepravě ve zjevně poškozeném obalu nebo obalu neodpovídajícím typu přepravy, vyhrazujeme si právo takovou zásilku odmítnout k přepravě.
 6. Jestliže je sběrný kontejner vybrán k celní kontrole, veškeré poplatky s tím spojené budou počítány tomu zákazníkovi, jehož zásilka byla vybrána na celní kontrolu za celý kontejner. Pokud není celními orgány označena zásilka, která má být zkontrolována a kontrola je vyžádána na celý kontejner, budou náklady rozpočítány mezi jednotlivé zákazníky v poměru jejich zboží (1 cbm / 500 kg).

                                                 FCL – celokontejnerové zásilky

 

 

 1. Odesílatel má za povinnost zkontrolovat, zda-li je přistavený kontejner způsobilý k přepravě, zejména pak zkontrolovat čistotu uvnitř kontejneru a nevykazuje-li kontejner viditelné poškození (díry v kontejneru, nadměrná rez atd.). Vykazuje-li kontejner viditelné vady, má odesilatel právo nakládku do takového kontejneru odmítnout a vyžádat si přistavení nového a k přepravě vyhovujícího kontejneru. Nakládkou zboží potvrzuje odesílatel způsobilost kontejneru k přepravě.
 2. Odesílatel odpovídá za obsah a stav zboží v kontejneru, jeho nakládku a dostatečné upevnění proti pohybu a rovnoměrné rozložení hmotnosti nákladu v rámci kontejneru.
 3. Maximální  přepravovaná hrubá hmotnost zboží po železnici je 26 tun včetně tary kontejneru. Pro silniční přepravu kontejneru do/z železničního kontejnerového terminálu může být maximální hmotnost zboží nižší v závislosti na zemi odeslání /určení. 
 4. Ložené kontejnery musí být vždy opatřeny bezpečnostní plombou (uzávěrem), přičemž číslo plomby musí být uvedeno v celních dokladech a na přepravním listě. Pokud není toto číslo uvedeno, BDP-Wakestone nezodpovídá za zdržení při celním odbavení a za obsah kontejneru. Povinností odesilatele je po ukončení nakládky / celních úkonů uzavřít kontejner příslušnou plombou, tuto činnost neprovádí řidič.
 5. Pokuty za přetížení kontejnerů (překročení celkové hmotnosti silniční soupravy nebo nápravových tlaků), zjištěné vážením silničních souprav, budou přeúčtovány v plné výši.
 6. Příjemce má za povinnost odevzdat čistý kontejner bez zjevného poškození. Případné čištění a vymývání kontejneru, či oprava kontejneru bude účtováno dle skutečných nákladů. 
 7. Volná doba na vykládku jsou 2 hodiny. Po překočení volné doby na vykládku bude za čekání účtován poplatek EUR 70,00 +DPH za každou započatou hodinu. Příjemce je povinen potvrdit dopravci ukončení vykládky na formuláři, který je k dispozici u řidiče.
 8.  Používáme fixní měsíční měnový kurz vyhlašovaný ČNB první pracovní den v měsíci platný od následujícího dne až do vyhlášení kurzu nového.
 9. Daňové doklady vystavené BDP-Wakestone s.r.o. budou zákazníkovi zasílány výhradně elektronicky ve formátu PDF e-mailem na adresy kontaktních osob, které zákazník pro tento účel uvedl.

 

 

Sledujte novinky na našem Fb