Všeobecné přepravní podmínky řešení expresních přeprav – produkt WakeUP

Datum poslední aktualizace: 1.1.2018

Pracujeme na základě Všeobecných zasilatelských podmínek Svazu spedice a logistiky ČR, vydání 2014. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást zasílatelské smlouvy a závazným způsobem upravují vztahy mezi zasílatelem a příkazcem při obstarání přepravy zásilek vmezinárodní nebo tuzemské přepravy. Níže uvedená ustanovení jsou doplňujícími a zpřesňujícími podmínkami pro daný typ přepravy.

Uzavřením zasílatelské smlouvy dochází dle souhlasné vůle smluvních stran k dohodě na znění těchto obchodních podmínek tak, jak je dále uvedeno. Příkazce se před uzavřením zasílatelské smlouvy plně seznámil s obsahem a zněním obchodních podmínek a bez výhrad tyto obchodní podmínky akceptuje. Naše služby jsou dále poskytovány v souladu se současnými podmínkami platnými pro přepravu, manipulaci a skladování zásilek, a s ustanoveními přepravních dokumentů vydanými leteckými dopravci, a předpisy leteckých společností a letištních operátorů, námi najatých či kontrahovaných. Pozemní přeprava se řídí ustanoveními dohody CMR a souvisejících předpisů.

Doplňující podmínky k zásilkám realizovaným pozemní přepravou:

 1. 1. Expresní přepravy se realizují formou:
  1. -Expresní pozemní přeprava
  2. -Expresní letecká přeprava
  3. -Expresní letecká přeprava doprovázená (on board courier)
  4. -Expresní letecká přeprava najatým letadlem (charter)
 2. Forma řešení expresní přepravy je vždy uvedena v naší nabídce.
 3. 2. Náležitosti poptávky příkazce:
  1. a) přesná adresa místa nakládky
  2. b) přesná adresa místa vykládky
  3. c) komodita (přesný popis či celní zařazení)
  4. d) množství nákladových kusů, rozměry, hrubá hmotnost, specifika baleníe) termín nakládky
  5. f) termín pro doručení
  6. g) speciální povaha zboží –nebezpečné, křehké, podléhající zkáze, nutné přepravovat podkontrolovanou teplotou...
 4. 3. Na poptávku jsme povinni reagovat do 30 minut s nabídkou řešení. Variantou řešení je i prohlášení neschopnosti přepravu realizovat.
 5. 4. Cenová nabídka obsahuje i termín (hodinu), do kdy je nutné obdržet objednávku přepravy. Pokud je objednávka obdržena později, vyhrazujeme si možnost změny cenových či přepravníchpodmínek před jejím potvrzení.
 6. 5. Po obdržení objednávky jakákoliv změna množství, rozměru, hmotnosti, charakteru zboží, balení,termínů vyzvednutí či dodání musí být neprodleně příkazcem oznámena. V takovém případě sivyhrazujeme možnost změny cenových či přepravních podmínek. Pokud před oznámením změny byla již námi započata realizace přepravy, příkazce odpovídá za vícenáklady tímto vzniklé, jako jsou níže zmíněné a nejen tyto:
  1. -Marná jízda dopravního prostředku
  2. -Blokace dopravního prostředku, zejména charterového letadla
  3. -Čekání dopravního prostředku na nakládce
  4. -Vyřízení celních či jiných formalit a povolení v místě odeslání či určení
  5. -Započetí jakýchkoli manipulací či příprav manipulační techniky
 7. Deklarujeme, že budou vždy účtovány jen skutečně vynaložené vícenáklady.
 8. 6. Stejně tak je postupováno, pokud se po započetí zajištění přepravy příkazce rozhodne objednávku a tím i dílčí zasilatelskou smlouvu zrušit nebo příkazce poruší povinnosti vyplývající ze zasilatelské smlouvy a těchto všeobecných podmínek.
 9. 7. Povinností příkazce nejpozději v termínu nakládky je zajistit:
  1. a) připravenost zásilky k vyzvednutí řádně zabalenou vzhledem k povaze zboží i přepravním nárokům
  2. b) kompletní dokumentaci zásilky odpovídající požadavkům pro danou trasu v předem dohodnutém termínu pro úspěšnou realizaci přepravy
  3. c) řádnou deklaraci a řádné zabalení nebezpečné zboží dle požadavků platných regulací (IATADGR, ADR, IMDG)
  4. d) řádnou deklaraci a řádné zabalení a označení zboží podléhající zkáze, zboží křehké čivyžadující speciální nároky na přepravu
 10. 8. Za vícenáklady vzniklé nikoli naším zaviněním neneseme odpovědnost a jsou účtovány samostatně dle aktuální výše (celní inspekce, skladné, znovu zabalení zásilky, přesčasová práce, celní inspekce atd).
 11. 9. Jako zasilatel nejsme odpovědni za objektivní skutečnosti vzniklé mimo náš vliv, zejména situacím zásahu vyšší moci, následkům výbuchu, společenských a politických nepokojů, aktu terorismu, únosu, povstání, výtržnosti, projevu občanské neposlušnosti, války, stavu ohrožení, nařízení vlády nebo jiné složky veřejné moci, výluky, stávky, soudního či rozhodčího sporu, požáru, úderu blesku, povodňové situace, nařízení obchodního embarga, karantény, zabavení či zajištění letadla nebo zboží, jednání nebo opomenutí třetích osob, povětrnostních podmínek, omezení či zastavení letového provozu, nebo nehody letadla či poškození jeho části popř. rozhodnutí orgánů k regulaci letového provozu. V případě vzniku výše jmenované či jiné objektivní situace zabraňující splnění termínu doručení zásilky se zavazujeme vynaložit maximální péči při:
  1. a) získání a informací o důvodech a důsledcích této objektivní situace a jejich okamžitému předání příkazci
  2. b) nepřetržitém informování o aktuálním vývoji dané situace (např. aktualizace termínu opravy letadla, ukončení stávky, platnost omezení na letišti odeslání a určení, změny povětrnostních podmínek, apod.)
  3. c) nalezení alternativního řešení, pokud to situace umožňuje, v podobě:
   1. -zajištění překladu zásilky na jiný dopravní prostředek (zejména při poruše letadla či jiného dopravního prostředku či jeho části)
   2. -rozdělení zásilky a částečné doručení v požadovaném termínu-nalezení alternativní trasy dopravního prostředku v případech, že původní trasu není možné použít kvůli např. povětrnostním podmínkám, stávce, omezením v plánovaném letišti odeslání či určení apod.
  4. d) vyčíslení vícenákladů spojených se vzniklou objektivní situací v rozdělení:
   1. -náklady dosud vynaložené za přepravné
   2. -náklady za odvrácení škody
   3. -vícenáklady za alternativní řešení potřebném k dodržení termínu doručení
  5. e) poskytnutí maximální součinnosti příkazci při řešení důsledků vzniklé situace
 12. 10. Vzniklá objektivní situace, jež nám zabraňuje uskutečnit objednanou službu, nás nevyvazuje být příkazci nepřetržitě k dispozici při řešení situace a to minimálně po dobu původního časového plánu realizace služby.
 13. 11. DPH není součástí ceny. Mezinárodní přepravu účtujeme bez DPH. Přepravu po Evropské Unii s DPH
 14. 12. Pokud není v uvedeno jinak, cenová nabídka nezahrnuje přepravní pojištění nad rámec Varšavské Úmluvy a Montrealského protokolu či CMR. Pro plnohodnotné pojistné krytí doporučujeme uzavřít zvlášť přepravní pojištění, které příkazciv případě zájmu a písemném uvedení v objednávce nabídneme. Pojištění námi zajištěné podléhá obvyklým podmínkám pojistných smluv vystavovaných pojišťovacími společnostmi.
 15. 13. Uplatnění reklamace, pokud je pojištění zprostředkováno naší společností, nebo uplatnění reklamace zodpovědnosti dopravce bude řešeno pro škody přesahující minimální plnění ve výši CZK 1000, a to zdůvodu administrativních nákladů převyšujících tuto částku.
 16. 14. Pokud není dohodnuto jinak, fakturace našich služeb je prováděna v měně dle cenové nabídky.
 17. 15. Používámefixní měsíční měnový kurz vyhlašovaný ČNB první pracovní den v měsíci platný odnásledujícího dne až do vyhlášení kurzu nového.

Podmínky pro produkt Wake-Up ke stažení v pdf

Sledujte novinky na našem Fb