Všeobecné podmínky pro leteckou přepravu zboží

Pracujeme na základě Všeobecných zasilatelských podmínek Svazu spedice a logistiky ČR, vydání 2014. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást zasílatelské smlouvy a závazným způsobem upravují vztahy mezi zasílatelem a příkazcem při obstarání přepravy zásilek v mezinárodní nebo tuzemské přepravy. Níže uvedená ustanovení jsou doplňujícími a zpřesňujícími podmínkami pro daný typ přepravy.

Uzavřením zasílatelské smlouvy dochází dle souhlasné vůle smluvních stran k dohodě na znění těchto obchodních podmínek tak, jak je dále uvedeno. Příkazce se před uzavřením zasílatelské smlouvy plně seznámil s obsahem a zněním obchodních podmínek a bez výhrad tyto obchodní podmínky akceptuje. Naše služby jsou dále poskytovány v souladu se současnými podmínkami platnými pro přepravu, manipulaci a skladování zásilek, a s ustanoveními přepravních dokumentů vydanými leteckými dopravci, a předpisy leteckých společností a letištních operátorů, námi najatých či kontrahovaných.

POKUD NENÍ V CENOVÉ NABÍDCE LETECKÉ PŘEPRAVY UVEDENO JINAK:

1. Sazby jsou zpracovány na základě aktuálních tarifů, měnových kurzů, platebních a přepravních podmínek a podléhají změnám s ohlášením nebo bez ohlášení předem. 

2. Palivový a bezpečnostní příplatek dle platných tarifů účtovaných leteckou společností.

3. Pokud není v poptávce specifikováno jinak, je předpokládáno, že se jedná o zboží běžného obchodního charakteru, bezpečné povahy, vhodně balené a řádně označené (IATA rezoluce  833). Nebezpečné zboží, tzn. zboží uvedené v ADR/RID/IATA-DG je odesílatel povinen řádně deklarovat zasílateli dle mezinárodních konvencí. Není-li odesílatelem toto zboží řádně deklarováno, jsme oprávněni odmítnout zboží k přepravě. 

4. Odesílatel je povinen zásilku řádně zabalit nepoškozeným obalem tak, aby s ohledem na vlastnosti zásilky byla zajištěna ochrana obsahu zásilky před poškozením nebo ztrátou při běžné nebo odesílatelem určené zvláštní manipulaci. Obal musí umožňovat bezpečnou a řádnou manipulaci při přepravě zásilky. V případech, kdy zásilka nemůže být zkontrolována pomocí konvenčního rentgenového zařízení (například z důvodu velké hustoty zásilky, její abnormální velikosti např. výšky přesahující 160-180 cm), musí balení zásilky také umožňovat zpřístupnění obsahu zásilky v souladu s bodem 6.2, Nařízení Komise (EU) 2015/1998.  

5. Na obalu musí být uvedena adresa příjemce zásilky, a pokud to povaha zásilky vyžaduje označit ji srozumitelně manipulační či výstražnou značkou pro zvláštní manipulaci se zásilkou.

6. Poměr objemu k hmotnosti pro výpočet váhy dle IATA standardu 1 : 6 resp. 1 cbm = 167 kg.

7. Volba dopravce dle našeho výběru, podmínky leteckých společností a směrování zásilky jsou vyhrazeny.  

8. Doba přepravy je závislá na aktuálních možnostech a volné kapacitě leteckých společností. Za případné změny v letovém řádu nepřebíráme zodpovědnost.

9. Dle Montrealské úmluvy je reklamační doba 14 dnů (při zpoždění 21 dnů) pro škody zjevně  neznatelné při převzetí zásilky. Omezení výše náhrady za způsobenou škodu činí 22 SDR / 1 kg.

10. Za vícenáklady vzniklé ne našim zaviněním nepřebíráme zodpovědnost a jsou účtovány samostatně dle aktuální výše (celní inspekce, skladné, znovu zabalení zásilky, přesčasová práce, celní inspekce atd). Storno přepravy může být leteckými a dopravními společnostmi účtováno na základě doby zbývající do odletu či vyzvednutí zásilky dle vlastních podmínek každého přepravce, tyto vícenáklady budou účtovány k tíži žadatele o storno .

11. Nabídka obsahuje standardní služby spojené s přepravou zboží. 

12. Nestandardní vícenáklady budou účtovány dle aktuální výše - např. speciální manipulace, celní inspekce, služby na vyžádání, skladné vzniklé z důvodu prodlení při importním či exportním proclení, kurýrní poplatky apod.

13. DPH není součástí ceny. Mezinárodní přepravu účtujeme bez DPH. Přepravu po Evropské Unii s DPH.

14. Pokud není uvedeno jinak, cenová nabídka nezahrnuje přepravní pojištění nad rámec Varšavské Úmluvy a Montrealského protokolu. Pro plnohodnotné pojistné krytí doporučujeme uzavřít zvlášť přepravní pojištění, které Vám v případě zájmu a písemném uvedení v objednávce rádi nabídneme.  Pojištění zajištěné naší společností podléhá obvyklým podmínkám pojistných smluv vystavovaných pojišťovacími společnostmi.

15. Uplatnění reklamace, pokud je pojištění zprostředkováno naší společností, nebo uplatnění reklamace z odpovědnosti dopravce bude řešeno pro škody přesahující minimální plnění ve výši CZK 1000,  a to z důvodu administrativních nákladů převyšujících tuto částku.

16. Pokud není dohodnuto jinak, fakturace našich služeb je prováděna v měně dle cenové nabídky.

    17. Používáme fixní měsíční měnový kurz vyhlašovaný ČNB první           pracovní den v měsíci platný od následujícího dne až do vyhlášení kurzu nového navýšený o 1%.

 

Follow us on Fb