Zásady ochrany osobních údajů

Společnost BDP WAKESTONE s.r.o., která je provozovatelem tohoto webu, považuje ochranu a důvěrnost vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.), tak i Evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:

Obchodní firma: BDP-WAKESTONE s.r.o. IČ: 27248241
Se sídlem: Praha 6, Laglerové 1075/4, PSČ 16100
Zastoupená: Lukášem Lejčkem, jednatel

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: dataprotection@wakestone.cz

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč

Největší část osobních údajů, které zpracováváme o našich zákaznících a jiných obchodních stranách, vedeme v souvislosti s nabídkou a poskytováním našich služeb. Vaše osobní údaje tedy zpracováváme v rozsahu nezbytném pro zahájení, realizaci nebo ukončení předsmluvního nebo smluvního vztahu. V drtivé většině případů se jedná o následující údaje:

 • individuální a obchodní kontakty (například jméno, název společnosti, fyzická adresa, e-mailová adresa a telefonní nebo faxové číslo),
 • informace o přepravě (například kontaktní údaje týkající se přepravy, jako je jméno a adresa odesílatele a příjemce, fyzická adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo),
 • informace o platbě a finanční informace (např. čísla bankovních účtů),
 • daňové identifikační číslo za okolností, kdy objednáváte službu, pro kterou je tato informace požadována.

Bez těchto údajů s Vámi nemůžeme komunikovat a tedy zajistit plnění našich služeb, které plynou z řádně uzavřené smlouvy.

Právní předpisy a legislativa ČR nám taktéž v určitých případech dávají povinnost Vaše osobní údaje zpracovávat. Jedná se typicky o uchování údajů dle zákonných požadavků z důvodu vedení účetnictví.

Jste-li úspěšný uchazeč o zaměstnání, budeme některé Vaše osobní údaje zpracovávat pro naši potřebu při náboru zaměstnanců a to proto, abychom s Vámi popřípadě mohli podepsat pracovní smlouvu.

S Vaším souhlasem, jste-li uchazeč o zaměstnání, archivujeme náborovou dokumentaci do odvolání souhlasu pro potřeby potenciální komunikace a nabídky zaměstnání u společnosti.

Našim aktivním zákazníkům si dovolujeme zasílat obchodní sdělení s nabídkou našich služeb a informacemi o našich produktech na základě našeho zájmu nabízet zákazníkům vždy aktuální a nejlepší technické řešení.

V případě, že jste náš potenciální zákazník a udělil(a) jste nám souhlas, zpracováváme vaše osobní údaje k účelům zasílání obchodních sdělení zejména zasílání mailového oslovení.

Všechny výše zmíněné osobní údaje, které vznikají z podnětu naší vzájemné komunikace a interakce, jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy. V maximální míře tedy řídíme přístup k osobním údajům, technická opatření pro jejich zabezpečení a dobu jejich existence.

Doba, po kterou vaše osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zákazníků a třetích stran zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsme povinní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Vaše osobní údaje získané na základě dobrovolného souhlasu za účelem zasílání obchodních sdělení zpracováváme do odvolání Vašeho souhlasu.

Vaše práva

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni vaše osobní údaje na vaše požádání přenést na vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

Budete-li se chtít zeptat na cokoliv, co se týče našeho zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na dataprotection@wakestone.cz

Jste-li přesvědčení, že s vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Přenos osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků a třetích stran využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu.

Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby a orgány státní moci. Těmto entitám vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu příkladově při:

 • vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro potřeby soudního řízení, mohou být údaje předány orgánům pro vyšetřování trestné činnosti.
 • správě našich informačních systémů a aplikací.

U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme (mimo orgány veřejné správy), aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

Cookies

Tyto webové stránky k marketingovým a analytickým účelům ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?

Cookies používáme k marketingovým a analytickým účelům. Používáme také cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies

Pokud není prohlížeč webových stránek nastaven jinak, většinou jsou cookies automaticky akceptovány. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies.

Použití cookies můžete zablokovat nebo omezit specifickým nastavením vlastního prohlížeče webových stránek:

 • Internet Explorer: windows.microsoft.com,
 • Google Chrome: support.google.com,
 • Mozilla Firefox: support.mozilla.org,
 • Opera: help.opera.com,
 • Safari: support.apple.com.

Analytické nástroje Webu

Statistická data Pokud využíváte naše webové stránky, shromažďujeme statistické údaje o vaší aktivitě, které dále využíváme ke zlepšení našich služeb. Google Analytics Služba, která umožňuje analýzu našeho zákaznického rozhraní, je od společnosti Google Inc. („Google“). Informace vygenerované při využívání našeho webu jsou přenášeny na servery společnosti Google, kde jsou následně uloženy. Společnost Google tyto informace využívá k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám následně poskytuje.

Follow us on Fb